Nam Mô A Mi Đà Phật

Kính thông báo

  • Chúng con mới cập nhật thêm Video
  • New Videos added - January 19, 2015
Thuyết Giảng & Lễ Đại Hồi Hướng
Pháp Sư Ngộ Thông
TTHV - Làng A Mi Đà - Tháng 01, 2015
Video 1 Video 2
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
TTHH San Jose - Tháng 04, 2014
Video 1 Video 2
Video 3 Video 4
Nhân Địa Tu Hành
Pháp Sư Ngộ Thông
Sydney, Australia - Tháng 07, 2011
Video 1 Video 2 Video 3
Video 4 Video 5 Video 6
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
Chùa Phỗ Quang - San Diego- Tháng 05, 2004
Video 1 Video 2
Video 3 Video 4
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
Chùa Phỗ Quang - San Diego- Tháng 06, 2004
Video 1 Video 2
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
Chùa Phỗ Quang - San Diego- Tháng 11, 2004
Video 1 Video 2 Video 3
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
Trường Chapman – Santa Ana - Tháng 07, 2004
Video 1 Video 2 Video 3
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
Trường Chapman – Santa Ana - Tháng 01, 2005
Video 1 Video 2
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
Chùa Miến Điện – Maryland - Tháng 09, 2006
Video 1 Video 2 Video 3
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
TTHV Làng A Mi Đà - Tháng 11, 2006
Video 1 Video 2
Video 3 Video 4
Khóa Tu Phật Thất
Pháp Sư Ngộ Thông
Chùa Phật Đà - Tháng 06, 2005
Video 1 Video 2 Video 3
Pháp Hội Niệm Phật & Thuyết Giảng
Pháp Sư Ngộ Thông
Niệm Phật Đường An Lạc - Tháng 12, 2010
Video 1 Video 2
Thuyết Pháp Tết Giáp Ngọ
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Sangha Center, Orange County, 2014
Video 1 Video 2 Video 3
Video 4 Video 5 Video 6
Khai Thị Niệm Phật
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Sydney, Australia vào Tháng 6, 2012
Video 1 Video 2
Video 3 Video 4
Ăn Hiền, Ở Lành, Tiêu Tai, Miễn Nạn
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Sydney, Australia vào Tháng 6, 2012
Video 1 Video 2
Video 3 Video 4
Khai Thị và Chia Sẻ Pháp Môn Niệm Phật
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Các Chùa ở Việt Nam, 2011
Video 1 Video 2
Video 3 Video 4
Niệm Phật Tâm Phật
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Sydney, Australia vào Tháng 11, 2011
Video 1 Video 2 Video 3
Video 4 Video 5
Đệ Tử Quy
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 04/03/2009
Video 1 Video 2 Video 3 Video 4
Video 5 Video 6 Video 7
Tam Bối Vãng Sanh
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Toowooba, Australia vào Tháng 03, 2008
Video 1 Video 2 Video 3
Video 4 Video 5 Video 6
Video 7 Video 8 Video 9
Video 10 Video 11 Video 12
Video 13 Video 14 Video 15
Pháp Hội Địa Tạng
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại TTHV Làng A Mi Đà Tháng 08, 2006
Video 1 Video 2
Video 3 Video 4
Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Chùa Vạn Đức vào Ngày 08/12/2008
Video 1
Quay Về Với Phật
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Chùa Long Vân, Đạo Tràng AMITABHA
Video 1 Video 2
Ý Nghĩa 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
Pháp Sư Ngộ Thông
Giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Việt Nam
Video 1