Nghe Pháp và Download Audio

  • Xin nhấn vào ngày tháng dưới đây để theo dõi liên tục những bài giảng của Pháp sư đăng tòa tại Làng vào 2 giờ chiều Cali mỗi ngày.
  • Xin nhấn vào DOWNLOAD button sẽ dẫn quý vị tới trang DOWNLOAD.

Để tiện lợi cho việc Download bài giảng chúng con đã thay đổi cách Download. xin qúy vị luư ý

Chú Giải Vô Lượng Thọ

Pháp Sư - Ngộ Thông Giảng


Nam Mô A Mi Đà Phật.

  • Bộ Kinh Chú Giải Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

  • do Pháp sư Ngộ Thông chủ giảng lần thứ 6 đã viên mãn và hiện nay

  • Pháp Sư đang tiếp tục trùng tuyên, giảng lại lần thứ 7, được bắt đầu từ tháng tư, 2017 vào lúc 2:00 pm Cali mỗi ngày.

  • Kính xin quý vị đón nghe qua mạng lưới Paltalk room "dao trang khong gian" hoặc có thể nghe lại qua website này.

  • Chúng con sẽ cập nhật bài giảng mổi ngày trong thời gian nhanh nhất.

  • A Mi Đà Phật

Khai thị và chúc tết

PS.Ngộ Thông và Liên hữư đồng tu

Năm Ất Mùi 2015

Khai thị và chúc tết năm Ất Mùi 02-18-2015

Đệ Tử Quy

Pháp Sư - Ngộ Thông Giảng

Còn Tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lục Hòa Kính

Pháp Sư - Ngộ Thông Giảng

Còn Tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8    

Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng, Mỹ Quốc

San Diego 1 2 3 4 5 6    
Chùa Bảo Ân 1 2 3 4 5 6 7
Chùa Đức Viên 1 2 3 4 5 6 7  
Chùa Phổ Quang 1 2 3 4 5 6 7 8

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phậtt

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng, Mỹ Quốc

Làng AMiĐà 1 2 3 4 5 6 7  
San Jose 1 2 3 4        
NPD-Hương Quang 1 2 3 4 5 6    
NPD-Diệu Liên 1 2 3 4 5 6 7 8
Chùa Phật Tổ 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12        

Niệm Phật Tam Muội

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Chùa Tịnh Luật

1 2 3 4 5 6 7 8    
9 10 11 12 13 14 15 16    
17 17 19 20 21 22 23    

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng Việt Nam

1 2 3 4 5 6 7 8    
9 10 11 12 13 14 15 16    

Pháp Hội Địa Tạng

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng Mỹ Quốc

Làng AMiĐà 1 2 3 4        
San Diego 1 2 3 4        
Chùa Phật Tổ 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24

Nhân Địa Tu Hành

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Úc Châu

1 2 3 4 5 6 7 8    
9 10 11 12 13 14 15 16    
17 18 19 20 21 22 23